Produkte

2019-nCoV (nCoVid-19) Antibody Test Kit

Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgG Antibody Diagnostic Kit (ELISA)

Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgM Antibody Diagnostic Kit (ELISA)

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Detection Kit ( Real Time PCR)

Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgG & IgM Antibody Test Kit (Fluorescence Immunochromatography)